MESLEKi YETERLiLiK

ZORUNLU MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMLER

 

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair olan ve 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ gereği tüm tehlikeli çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin çalışanlarına Zorunlu Mesleki ve Teknik eğitimi aldırması gerekmektedir.MDN ENDUSTRİYEL, MEB onaylı Zorunlu Mesleki ve Teknik Eğitimler'in düzenlenmesi ve belgelendirmesi konusunda, ilgili birimlerle gerçekleştirdiği protokollerle hizmetinizdedir.

 

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.yönetmelik gereği on altı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

 

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ

 

Yasal dayanak: 6331 saylı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu 17. Maddesi 3. Bendi, (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. Bu kapsamda ilgili eğitimi aldırmayan işletmeleri ağır cezalar beklemektedir. Yönetmeliğe göre ilgili eğitimler alınmaması ve belgelendirilmemesi her çalışan için aylık 1120 TL ceza kesilmektedir.

 

MESLEKİ EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ

 

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

 

3308 sayılı kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği"nin 4'üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı yönetmeliğin 23'üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2'nci maddesinin (g) ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi, 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi, Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler. İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı kanunun 75'inci maddesine göre düzenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.