ISO 9001 BELGELENDİRME

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.
ISO 9001:2008 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001:2008 belgesini alabilir.

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ FAYDALARI
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, yasal şartlar ve müşteri ihtiyaçlarını temel alarak, sürekli iyileştirme döngüsü ile sürekli müşteri tatminine odaklanmıştır.

Kurumsallaşmak işletmelerin devamının teminatıdır.

İşletmelerin devamlılığını sağlamanın en kolay ve güvenilir yolu ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemidir. Kurumsallaşmak, acımasız rekabet ortamında yöneticilerin asli işlerine zaman ayırmalarını sağlayacak yegane çözümdür. Yöneticinin asli işi, firma stratejilerini, hızla değişen ekonomik ve politik dengelere uygun olarak düzenlemek ve insan, finans, sermaye kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak olmalıdır.

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi, kurumunuza, bir sonraki üretimi, öncekinden daha iyi yapma becerisini kazandıracaktır. Bütün dünyada, 500 Binden fazla işletmede kabul görmüş ve başarıyla uygulanmıştır. İşletmenizin kurum kimliği kazanması ve devamlılığının sağlanması için ilk adımdır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde;
İşletmelerin kurumsal kimliğe sahip olmaları sağlanmaktadır. Yürütülen faaliyetlerin sözle değil, belge ile yapılması, ölçülmesi ve sonuçların analiz edilmesi imkanı elde edilmektedir. Bu sayede iyileştirme fırsatları değerlendirilmekte, işletmenin her kademesinde sürekli iyileştirme, verimlilik artışı ve müşteri tatmini sağlanmaktadır.
Firmanızın organik yapısı ve tüm pozisyonların (tasarım – satınalma – proses kontrol – ambalajlama – taşıma – depolama – sevkıyat – satış – satış sonrası hizmetleri – insan kaynakları - finans gibi ünitelerin ve çalışanların) belli bir standarda ulaşması ancak ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi ile mümkün olacaktır.

ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi; müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesini, müşterinin tatmin edilmesini, kalite halkasının her kademesi için ürün ve hizmetlerin niteliğini etkileyen teknik, idari ve insani faktörlerin optimize edilmesini sağlar.

ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde; uygun fiyat, uygun kalite, zamanında teslimat, moda, estetik ve ergonomi gibi süzgeçlerden geçirilen ürün ve hizmetler sunularak müşteri tatmini sağlanır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Hazırlık Aşamaları

Mevcut Durumun Tespiti: Kuruluşunuzun mevcut çalışma sistemini ele alarak firmanızın işleyişine uygun olacağı kadar gelişimine katkıda bulunacak kalite yönetim sistemi temelinizin oluşumunu sağlamak.

Kalite Yönetim Sistemi Oluşum Planı: Kalite sistemi faaliyetlerini yürütecek sorumluların ve ele alınacak konuların belirlenmesi ve iş planının hazırlanması.Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

Eğitim: Kalite yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara ,uygun detay ve içerik aktarılır.

Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması: Kalite yönetim sistemi kurulması aşamalarında temel prensip katılımı sağlamak olmalıdır. Tüm birimlerin,departmanını ilgilendiren süreçlerde, sistemlerin / dokümantasyonun kurulmasında ve oluşturulmasında aktif olarak görev alması sağlanacaktır.

İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi: Kalite yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

Gözden Geçirme: Üst yönetim kalite yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini Belgelendirme Süreci

Döküman İnceleme: Belgelendirme talebiniz alındıktan sonra müracaat için gerekli ek evraklar ve ilgili yönetim sistemine ait dokümanların firmamıza iletilmesi sağlanmalıdır.
Kuruluşunuza ait dokümanlar, ISO 9001:2008 standardına uygunluk açısından incelenecek ve düzeltilmesi gereken bir durum olması halinde, bir rapor ile tarafınıza bildirilecektir.
Belgelendirme firmasına tarafından incelenmesi sonrasında, dokümanlarda söz konusu olabilecek değişiklikler, belgelendirme denetimi öncesinde tamamlanmalı ve Belgelendirme firmasına ulaştırılmalıdır.

Belgelendirme Denetimi: Belgelendirme denetimi, ISO 9001:2008 standardı ve sistem dokümanlarını uygunluğu tespit etmek amacı ile firmamızın denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Belgelendirme denetiminin süresi firmanızın faaliyet kapsamı ve çalışan sayısı göz önünde bulundurularak uluslararası akreditasyon kurallarına göre belirlenecek ve denetim öncesinde bir program halinde bildirilecektir.
Belgelendirme denetiminin sonucunda sisteminizin standarda uygunluğunun tespit edilmesi durumunda kuruluşunuz ISO 9001:20008 belgesini almaya hak kazanacaktır. Kuruluş belgelendirme denetimini başarıyla tamamlanmasını takiben, denetim ekibimiz tarafından, belge verilmesi için önerilecektir. Bu aşamadan sonra, en kısa süre içinde belgeniz düzenlenerek tarafınıza sunulacaktır.

Takip Denetimi: Belgelendirme veya gözetim denetimlerinde sistemin genel işleyişini etkileyecek derecede, uygunsuzluk (lar) tespit edilmesi durumunda gerçekleştirilecek denetimlerdir. Takip denetimleri, belgelendirme ve ya gözetim denetimini gerçekleştiren denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

Gözetim Denetimleri: Gözetim denetimleri kuruluşunuzun ISO 9001:2008 standardına uygunluğunun devamını kontrolü amacı ile en az yılda 1 olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Belgelendirme Geçerlilik Süresi: ISO 9001:2008 standardına göre yapılan belgelendirme için belge geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.